Bộ lưu trữ có kết nối internet (NAS) của QNAP là các hệ thống bao gồm một hoặc nhiều ổ đĩa cứng được kết nối liên tục với internet. QNAP trở thành "trung tâm" sao lưu hoặc đơn vị lưu trữ lưu trữ tất cả các tệp và phương tiện quan trọng của bạn như ảnh, video và nhạc.Nó như là 1 ổ cứng gắn ngoài của bạn, nhưng thay vì mang nó đi khắp mọi nơi, nó được đặt ở nhà và có thể truy cập để bạn và gia đình sử dụng mọi lúc mọi nơi. Tại Việt Nam, Qnap được phân phối bởi công ty TNHH Công Nghệ BQT Địa chỉ: 5/6A Đường số 30, P. Linh Đông, Tp. Thủ Đức SĐT: 0907 050 526 - 085 309 5678 https://qnapvietnam.asia/ https://500px.com/p/qnapvietnam https://qnapvietnamasia.blogspot.com/ https://www.blogger.com/profile/01218202113502027782 https://www.flickr.com/people/194339130@N02/ https://qnapvietnam.tumblr.com/ https://www.kickstarter.com/profile/qnapvietnam/about https://www.pinterest.com/qnapvietnam/ https://www.youtube.com/channel/UC82wzW7H2RiIyA2D1rZAv9w/about https://vi.gravatar.com/qnapvietnamasia https://www.instapaper.com/p/9731059 https://linktr.ee/qnapvietnamasia https://www.diigo.com/profile/qnapvietnam https://www.woddal.com/qnapvietnamasia https://sites.google.com/view/qnapvietnam/trang-ch%E1%BB%A7 https://yarabook.com/qnapvietnam https://gab.com/qnapvietnam https://player.me/qnapvietnam/about https://ello.co/qnapvietnam https://myspace.com/qnapvietnam https://about.me/qnapvietnam/ https://linkhay.com/u/qnapvietnam https://www.folkd.com/user/qnapvietnam https://git.qt.io/qnapvietnam https://gitlab.com/qnapvietnam https://www.mixcloud.com/qnapvietnam/ https://sketchfab.com/qnapvietnam https://qiita.com/qnapvietnam https://os.mbed.com/users/qnapvietnam/ https://www.free-ebooks.net/profile/1347136/cong-ty-tnhh-cong-nghe-bqt https://www.wishlistr.com/qnapvietnam https://www.magcloud.com/user/qnapvietnam https://www.11secondclub.com/users/profile/1525478 http://xclams.xwiki.org/xwiki/bin/view/XWiki/qnapvietnam https://pastebin.com/u/qnapvietnam https://startupmatcher.com/p/cngtytnhhcngnghbqt https://www.webtoolhub.com/profile.aspx?user=42282711 http://www.lawrence.com/users/qnapvietnam/ https://www.bakespace.com/members/profile/qnapvietnam/1394622/ https://pantip.com/profile/6726821#topics https://coub.com/qnapvietnam/ https://independent.academia.edu/C%C3%94NGTYTNHHC%C3%94NGNGH%E1%BB%86BQT https://artmight.com/user/profile/320134 https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1590414.page http://hawkee.com/profile/807973/ https://www.noteflight.com/profile/4de522bf15ca6b096c7d82f795a4c23ed3e75ef2 https://www.codechef.com/users/qnapvietnam/ https://hub.docker.com/u/qnapvietnam https://repo.getmonero.org/qnapvietnam https://forum.cs-cart.com/user/170124-qnapvietnam/ https://d.cosx.org/u/qnapvietnam https://www.spreaker.com/user/15597756 https://descubre.beqbe.com/p/qnapvietnam https://experiment.com/users/qnapvietnam/ http://ee72078.moo.jp/chinsan/pc/Lab/index.php?qnapvietnam https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?qnapvietnam https://cipres.fogbugz.com/default.asp?pg=pgPublicView&sTicket=400007_qreajuvb http://m1.tank.jp/pukiwiki/index.php?qnapvietnam http://kimimoru.minibird.jp/moruwiki/index.php?qnapvietnam


トップ   編集 編集(GUI) 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-06 (土) 16:56:30 (986d)