Nắm trọn hệ thống hợp âm cách điệu quạt kỹ năng cơ bản cần thiết và dễ dàng đệm hát mọi bản nhạc với Khóa học 5 phút mỗi ngày chinh phục Ukulele.

Thông tin liên hệ đăng ký khóa học ukulele:

Website: https://unica.vn/5-phut-moi-ngay-chinh-phuc-ukulele Địa chỉ: 247 Cầu Giấy - Hà Nội Gmail: hocukuleleunica@gmail.com

#ukulele #hocukulele #khoahocukulele Mạng xã hội khác của chúng tôi: https://www.youtube.com/channel/UCyNP0ZTzcv4zSpzhE3nK1-w/about https://www.linkedin.com/in/hocukuleleunica/ https://github.com/hocukuleleunica https://twitter.com/hocukulele https://www.pinterest.com/hocukuleleunica/_saved/ https://hocukuleleunica.tumblr.com/ https://www.flickr.com/people/hocukulele/ https://www.goodreads.com/user/show/141381586-hocukuleleunica


トップ   編集 編集(GUI) 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-18 (月) 13:08:06 (303d)