Tượng Trần Quốc Tuấn mạ vàng được sản xuất dựa trên hình ảnh mô tả trong lịch sử về vị Tướng tài ba xuất chúng của Dân tộc Việt Nam ta. Hình ảnh tay trái cầm kiếm, tay phải cầm chiếu thư và khuôn mặt uy nghiêm, thần thái thể hiện sức mạnh và ý chí cũng như tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Tượng được sử dụng để trấn trạch phong thủy nhằm xua đuổi tà ma, âm khí để đón những điều tài lộc may mắn vào nhà.


Ý nghĩa tượng Trần Quốc Tuấn
Tượng Trần Quốc Tuấn có ý nghĩa không chỉ để tỏ sự biết ơn, niềm tự hào đối với vị thánh nhân của dân tộc Đại Việt; đồng thời bức tượng còn chứa đựng những ý nghĩa phong thủy tốt đẹp như:
 
Với vẻ ngoài uy dũng, tay cầm kiếm và chiếu thư; khí thế kiêu hùng toát lên như vị thánh nhân luôn trong tư thế hiên ngang chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Sức mạnh và ý chí của ông sẽ giúp xua đuổi tà khí vào nhà và trấn trạch cực tốt. Đặt tượng Trần Quốc Tuấn để bàn trong nhà mang lại hiệu quả trấn trạch, trừ ma quẫy nhiễu; đồng thời mang tới sự bình an và yên ấm cho gia chủ và các thành viên.
<img src="https://quatangmavang24k.vn/wp-content/uploads/2020/07/qua-tang-de-ban-lam-viec-cao-cap.jpg">
 
&#272;&#7883;a v&#7883; v&#224; b&#7843;n l&#297;nh c&#7911;a v&#7883; t&#432;&#7899;ng t&#224;i H&#432;ng &#272;&#7841;o V&#432;&#417;ng lu&#244;n &#273;em &#273;&#7871;n ngu&#7891;n n&#259;ng &#432;&#7907;ng t&#237;ch c&#7921;c gi&#250;p v&#7853;n kh&#237; c&#7911;a ng&#432;&#7901;i s&#7903; h&#7919;u tr&#7903; l&#234;n t&#7889;t h&#417;n; c&#244;ng danh, s&#7921; nghi&#7879;p th&#224;nh c&#244;ng, may m&#7855;n v&#224; th&#259;ng ti&#7871;n.
 
T&#432;&#7907;ng Tr&#7847;n Qu&#7889;c Tu&#7845;n l&#224; s&#7843;n ph&#7849;m ngh&#7879; thu&#7853;t mang tinh th&#7847;n d&#226;n t&#7897;c r&#7845;t cao; th&#7875; hi&#7879;n &#273;&#7859;ng c&#7845;p c&#7911;a ch&#7911; s&#7903; h&#7919;u; t&#7841;o &#273;i&#7875;m nh&#7845;n v&#224; tranh tr&#237; kh&#244;ng gian s&#7889;ng tr&#7903; l&#234;n trang tr&#7885;ng, trang nghi&#234;m.
 
C&#225;ch b&#224;y tr&#237; &#273;&#7863;t t&#432;&#7907;ng Tr&#7847;n Qu&#7889;c Tu&#7845;n h&#7907;p l&#253;
C&#243; th&#7875; n&#243;i, b&#7913;c t&#432;&#7907;ng uy nghi&#234;m v&#224; trang tr&#7885;ng n&#224;y n&#234;n &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7863;t &#7903; v&#7883; tr&#237; b&#224;n l&#224;m vi&#7879;c (&#273;&#7889;i v&#7899;i nh&#7919;ng b&#7913;c t&#432;&#7907;ng Tr&#7847;n Qu&#7889;c Tu&#7845;n &#273;&#7875; b&#224;n c&#243; k&#237;ch th&#432;&#7899;c nh&#7887;) ho&#7863;c &#273;&#7863;t k&#7879; ph&#242;ng kh&#225;ch, ho&#7863;c ph&#242;ng l&#224;m vi&#7879;c &#273;&#7889;i v&#7899;i b&#7913;c t&#432;&#7907;ng c&#243; k&#237;ch th&#432;&#7899;c l&#7899;n. &#272;&#226;y s&#7869; l&#224; nh&#7919;ng v&#7883; tr&#237; ho&#224;n h&#7843;o nh&#7845;t &#273;&#7875; b&#7841;n l&#7921;a ch&#7885;n.
 
<img src="http://quatangmavang24k.vn/wp-content/uploads/2020/06/cot-co-de-ban-lam-viec-cua-sep.jpg">
 
 
D&#249; b&#7841;n &#273;&#7863;t b&#7913;c t&#432;&#7907;ng &#7903; b&#7845;t k&#7923; v&#7883; tr&#237; n&#224;o; tr&#234;n b&#224;n hay tr&#234;n k&#7879; th&#236; h&#432;&#7899;ng c&#7911;a t&#432;&#7907;ng n&#234;n h&#432;&#7899;ng ra ngo&#224;i (n&#7871;u &#273;&#7863;t g&#7847;n v&#7883; tr&#237; l&#224;m vi&#7879;c; c&#242;n trong ph&#242;ng kh&#225;ch th&#236; n&#234;n ch&#7885;n v&#7883; tr&#237; th&#237;ch h&#7907;p ph&#249; h&#7907;p m&#7929; quan (th&#432;&#7901;ng l&#224; h&#432;&#7899;ng ra ngo&#224;i ho&#7863;c h&#432;&#7899;ng v&#224;o b&#224;n tr&#224;)
 
&#272;&#7863;c bi&#7879;t ch&#250; &#253;, T&#432;&#7907;ng Tr&#7847;n Qu&#7889;c Tu&#7845;n kh&#244;ng n&#234;n &#273;&#7863;t &#7903; nh&#224; h&#224;ng, qu&#225;n &#259;n,…v&#236; s&#7869; m&#7845;t &#273;i t&#237;nh uy nghi&#234;m, trang tr&#7885;ng. N&#243;i chung l&#224; n&#417;i &#273;&#244;ng &#273;&#250;c, ph&#7913;c t&#7841;p hay t&#7889;i t&#259;m, &#7849;m th&#7845;p th&#236; kh&#244;ng n&#234;n &#273;&#7863;t t&#432;&#7907;ng Tr&#7847;n Qu&#7889;c Tu&#7845;n.
 
Vi&#7879;c &#273;&#7863;t v&#7883; tr&#237; t&#7889;t nh&#7845;t cho b&#7913;c t&#432;&#7907;ng Tr&#7847;n H&#432;ng &#272;&#7841;o ch&#7855;c ch&#7855;n s&#7869; mang &#273;&#7871;n may m&#7855;n, v&#432;&#7907;ng kh&#237; v&#224; t&#224;i l&#7897;c cho gia ch&#7911;.
 
Mua t&#432;&#7907;ng H&#432;ng &#272;&#7841;o V&#432;&#417;ng Tr&#7847;n Qu&#7889;c Tu&#7845;n &#7903; &#273;&#226;u H&#224; N&#7897;i, HCM
Ph&#250;c T&#432;&#7901;ng Gold &#8211; 994 &#272;&#432;&#7901;ng L&#225;ng, H&#224; N&#7897;i l&#224; m&#7897;t trong c&#244;ng ty, doanh nghi&#7879;p nh&#7853;n &#273;&#250;c t&#432;&#7907;ng Tr&#7847;n Qu&#7889;c Tu&#7845;n theo y&#234;u c&#7847;u; lu&#244;n cho ra nh&#7919;ng m&#7851;u m&#227; s&#7843;n ph&#7849;m m&#7899;i ch&#7845;t l&#432;&#7907;ng, tinh x&#7843;o… &#273;&#225;ng tin c&#7853;y &#273;&#7875; ch&#7885;n l&#7921;a. S&#7903; h&#7919;u cho m&#236;nh nhi&#7873;u c&#225;c s&#7843;n ph&#7849;m &#7845;n t&#432;&#7907;ng, &#273;&#7865;p m&#7855;t; quatangmavang24k lu&#244;n mang &#273;&#7871;n nhi&#7873;u l&#7921;a ch&#7885;n ph&#249; h&#7907;p; &#273;&#225;p &#7913;ng m&#7885;i nhu c&#7847;u t&#7863;ng qu&#224; c&#7911;a kh&#225;ch h&#224;ng. Ngo&#224;i ra c&#225;c s&#7843;n ph&#7849;m c&#7911;a ch&#250;ng t&#244;i lu&#244;n &#273;&#7843;m b&#7843;o ch&#7863;t ch&#7869; v&#7873; &#273;&#7897; b&#7873;n &#273;&#7865;p tr&#234;n m&#7895;i s&#7843;n ph&#7849;m nh&#7857;m mang t&#7899;i kh&#225;ch h&#224;ng nh&#7919;ng s&#7843;n ph&#7849;m t&#7889;t nh&#7845;t.
 
Qu&#253; kh&#225;ch c&#243; nhu c&#7847;u t&#236;m ki&#7871;m; mua s&#7843;n ph&#7849;m t&#432;&#7907;ng Tr&#7847;n Qu&#7889;c Tu&#7845;n &#273;&#7875; b&#224;n l&#224;m vi&#7879;c, v&#259;n ph&#242;ng m&#7841; v&#224;ng, d&#225;t v&#224;ng 24k t&#7841;i qu&#224; v&#224;ng Ph&#250;c T&#432;&#7901;ng. Vui l&#242;ng li&#234;n h&#7879; v&#7899;i ch&#250;ng t&#244;i &#273;&#7875; &#273;&#432;&#7907;c t&#432; v&#7845;n b&#225;o gi&#225; t&#7889;t nh&#7845;t. Nh&#7853;n ship COD t&#7841;i H&#224; N&#7897;i, tp HCM, t&#7845;t c&#7843; c&#225;c t&#7881;nh th&#224;nh tr&#234;n c&#7843; n&#432;&#7899;c. Kh&#225;ch h&#224;ng ki&#7875;m tra tr&#432;&#7899;c khi thanh to&#225;n.
 
(*) Nh&#7853;n &#273;&#7863;t d&#225;t v&#224;ng, m&#7841; v&#224;ng theo y&#234;u c&#7847;u gi&#225; r&#7867; nh&#7845;t.
 
Qu&#224; t&#7863;ng m&#7841; v&#224;ng 24k &#8211; Ph&#250;c T&#432;&#7901;ng Gold
 
Hotline: 078.707.2222
 
&#272;c: 994 &#272;&#432;&#7901;ng L&#225;ng, H&#224; N&#7897;i
 
Web: quatangmavang24k.vn
 
Page Facebook: Quantangmavang24k

トップ   編集 編集(GUI) 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS