Khóa học Ukulele cấp tốc giúp bạn nắm vững kiến thức nhạc lý Ukulele cơ bản thành thạo các điệu quạt rải và đệm hát mọi bài hát trong thời gian ngắn.. 
Thông tin liên hệ đăng ký khóa học ukulele:
Website: https://unica.vn/tu-tin-choi-nhac-cung-ukulele
Địa chỉ: 247 Cầu Giấy - Hà Nội
Gmail: hocukuleleunica@gmail.com
#ukulele #hocukulele #khoahocukulele
Mạng xã hội khác của chúng tôi:
https://www.youtube.com/channel/UCyNP0ZTzcv4zSpzhE3nK1-w/about
https://www.linkedin.com/in/hocukuleleunica/
https://github.com/hocukuleleunica
https://twitter.com/hocukulele
https://www.pinterest.com/hocukuleleunica/_saved/
https://hocukuleleunica.tumblr.com/
https://www.flickr.com/people/hocukulele/
https://www.goodreads.com/user/show/141381586-hocukuleleunicaトップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS