Khóa học Ukulele cấp tốc giúp bạn nắm vững kiến thức nhạc lý Ukulele cơ bản thành thạo các điệu quạt rải và đệm hát mọi bài hát trong thời gian ngắn.. Thông tin liên hệ đăng ký khóa học ukulele: Website: https://unica.vn/tu-tin-choi-nhac-cung-ukulele Địa chỉ: 247 Cầu Giấy - Hà Nội Gmail: hocukuleleunica@gmail.com

#ukulele #hocukulele #khoahocukulele Mạng xã hội khác của chúng tôi: https://www.youtube.com/channel/UCyNP0ZTzcv4zSpzhE3nK1-w/about https://www.linkedin.com/in/hocukuleleunica/ https://github.com/hocukuleleunica https://twitter.com/hocukulele https://www.pinterest.com/hocukuleleunica/_saved/ https://hocukuleleunica.tumblr.com/ https://www.flickr.com/people/hocukulele/ https://www.goodreads.com/user/show/141381586-hocukuleleunica


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS